Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, gevestigd te Deventer. Dit is de versie  van september 2018.

ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 40650212 hierna te noemen “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt een verenigingslid persoonsgegevens met onze Vereniging. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Eventuele vragen kunt u stellen per e-mail aan de secretaris van de vereniging:

In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens van u verzameld worden, hoelang wij deze gegevens bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Geboortedatum

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

NVT

Ledenadministratie

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

·  KNVB-nummer

·  relevante scheidsrechtersgegevens.

 

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   COVS landelijk

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en uitnodigingen voor activiteiten op het gebied van de arbitrage

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

 

 

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·  Cookies (* zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·  IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

·  Websitebeheerder, Analytics tools

Ter benadering voor een reünie of bijzondere gebeurtenis (na beëindigd lidmaatschap)

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Het verrichten en versturen van (gesponsorde)

aankopen

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  (kleding)maat

 

Toestemming

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar

·       Leverancier

 

 

Het mooier maken van de website en informatiebulletins door fotos’ van activiteiten

Foto’s tijdens activiteiten

vermelding van naam bij verhalen

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

·       Websitebeheerder, info-bulletin.

 

* Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Vereniging gebruikt alleen dit type cookies, zodat uw toestemming niet noodzakelijk is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

In het geval van de Vereniging zijn uw gegevens bekend bij ons ledenadministratieprogramma en, indien van toepassing,  de producent van dit programma, met wie de Vereniging een bewerkersovereenkomst heeft gesloten.

Voorts dienen wij bepaalde persoonsgegevens te delen met de landelijke organisatie van de COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters), waarbij de Vereniging is aangesloten. Dit betreft de administratie van ons ledental en de verzending van “De Scheidsrechter”, het digitale magazine van de COVS.

Tenslotte zullen wij, waar nodig uw gegevens doorgegeven aan de KNVB, bijvoorbeeld voor het toekennen van eventuele onderscheidingen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige als lid wenst aan te melden, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy-beleid

De Vereniging past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met  . Op de website www.dsveno.nl staan ook de actuele contactgegevens van diverse bestuursleden.